Nakil İsteyen Kur'an Kursu Öğreticilerinin Tercih ve Yerleştirme İşlemleri

​2017 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Talebinde Bulunacak Kur'an Kursu Öğreticilerinin Tercih ve Yerleştirme İşlemleri

Kur'an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı görev yeri değişikliği (nakil) işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

a) Kur'an kursu öğreticilerinden (adaylığın kaldırılması şartıyla) 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar il dışı yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

b) İl içi ve il dışı nakil talebinde bulunacak olan Kur'an kursu öğreticileri 1-11 Ağustos 2017 tarihleri arasında bağlı bulundukları İl müftülüklerine müracaatta bulunacaklardır.

c) İhtiyaç odaklı 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik din eğitimi verilen Kur'an kurslarına tercihte bulunabilmek için;

2017 Diyanet Tekniker Alımı Tercih İşlemleri

Yapılan açıklamalara göre;

2017 Yılı Tekniker Alım Sınavı'na (Sözlü) katılarak sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 26.07.2017 tarihinden itibaren 30.07.2017 tarihi saat: 23,59.00’ a kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden giriş yaparak beş (5) tercih yapacaklardır.

Tercihlerine yerleşemeyen adaylar Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri mer’i mevzuat hükümleri uyarınca elektronik ortamda yapılacaktır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 31.07.2017 tarihinde https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

Diyanetten İvedi Duyuru!

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı İl / İlçe Müftülükleri ile Dini Yüksek İhtisas / Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli tüm personelin DİBBYS'de kayıtlı fotoğraflarının belirtilen standartlara uygun biometrik fotoğraflarla 31 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar güncellenmesini talep etti.

FOTOĞRAF STANDARTLARI

* Biometrik fotoğraf.

* Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olarak saç modeli ile birlikte tamamen görünür olmalıdır.

* Fotoğrafta leke ve bükümler olmamalıdır. Renkler nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini yansıtmalıdır.

* Kontrast iyi ayarlanmalı, ayrıntılar yeterince keskin ve net olmalıdır.

* Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar Gözleri kapatmamalı ve fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır.

Uzun Süreli Yurtdışında Görevlendirilecek Personelde Aranan Şartlar

Başvuracaklarda Aranan Şartlar

 Dört yıllık dinî yükseköğrenim görmüş olmak,

 Başkanlığımız merkez veya taşra teşkilatında, araştırmacı kontenjanı için (adaylık dâhil) en az 3 yıl, stajyer kontenjanı için 4 yıl çalışmış olmak,

 Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,

 Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

 Askerlikle ilgisi bulunmamak,

 Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,

 Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

Yurtdışında Görevlendirilecek Personel Alımında İstenen Belgeler

Başvuracaklardan İstenen Belgeler

 Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş,

 Öğrenim diplomalarının, hizmet içi eğitim ve başarı belgelerinin onaylı suretleri,

 Başvurulan kontenjanın eğitim ve araştırma konusuyla ilgili çalışma projesi,

 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan en az elli (50) puan, stajyer kontenjanı için İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden en az doksan (90) puan veya bunlara denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge. Belgelerin son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir,

 Birim amirinin olumlu görüşünü belirtir yazı ve onaylı hizmet çizelgesi,

 Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belgenin onaylı sureti.

Diyanet Uzun Süreli Yurtdışı Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı 2017

(Yurtdışı Uzun Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı)
ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya ve Kanada ülkelerine görevlendirilmek üzere 300(üç yüz) din görevlisi, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere 50 (elli) din görevlisi sınavla seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine
göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında
sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

DİB Yetiştirilmek Üzere Yurtdışına Gönderilen Personel Kontenjan Listesi

2017 YILINDA YETŞTİRİLMEK AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI
İÇİN KURUMLARA TAHSİS EDİLEN KONTENJANLARA İLİŞKİN (I)
SAYILI CETVEL

DİB Yetiştirilmek Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Personel Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından yapılan duyuruya göre;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 78, 79, ve 80. maddeleri ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Başkanlığımıza tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde yurtdışına personel gönderilmektedir. Baş-
kanlığımızca, 2017 yılı içinde aşağıdaki tabloda belirtilen konularda yetiştirilmek amacıyla on (10) personel gönderilecektir.

I. Kontenjanların Amacı
 Kontenjanlar, yabancı dil eğitimi için değil, kurum personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesi, eğitilmesi, bilgilerinin artırılması,
staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılması amacıyla tahsis edilmiştir.

II. Başvuracaklarda Aranan Şartlar
 Dört yıllık dinî yükseköğrenim görmüş olmak,

2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Sonuçları 2017

10-20 Temmuz arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2017 2.Dönem Hafızlık Tespit Sınavının sonuçları açıklandı.

2017 2.Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Sonuçları İçin Tıklayınız

03.03.2017 Cuma Hutbesi "Firdevs Cennetine Mirasçı Olmak"

FİRDEVS CENNETİNE MİRASÇI OLMAK

Aziz Müminler!
Hz. Ömer'in rivayet ettiğine göre Allah Resûlü (s.a.s), bir gün ashabıyla sohbet ettiği esnada kendisinde vahiy alameti belirdi. Bir müddet bekledikten sonra kıbleye yöneldi. Ellerini semaya açtı ve Rabbine şöyle niyazda bulundu: “Allah'ım! Bize nimetini artır, eksiltme! Bizi onurlandır, zelil eyleme! Bizi istediğimize ulaştır, mahrum etme! Bizi üstün kıl; zayıf duruma düşürme! Bizi razı olduklarından ve senden hoşnut olanlardan eyle!”

Kardeşlerim!
Efendimiz, bu duanın ardından, “Az önce bana on âyet indirildi. Kim bu âyetlerde belirtilenleri hayatına yansıtırsa cennete girer.” buyurdu ve Müminûn Suresi'nin ilk on âyetini okudu.

24.02.2017 Cuma Hutbesi "Allah'a Sığınmanın En Güzel İfadesi: Muavezeteyn Suresi"

Aziz Müminler!

Hutbemin başında okuduğum Felak ve Nâs Surelerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!”1 “De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine, yani mutlak sahip ve hâkimine, insanların İlâhına sığınırım.”2

Kardeşlerim!

2017 Diyanet Umre Hizmetinde Görevli Olmanın Şartları

Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur
içerisinde yerine getirmeleri bakımından organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli
görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu itibarla; umrecilere hizmet vermek üzere organizasyonun her
kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Önceki yılların umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2017 umre
organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
I- Personel Seçimine İlişkin Esaslar
A) Kafile Başkanı;
1. Başkanlığımız taşra birimlerinde halen il müftüsü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı,
ilçe müftüsü, vaiz, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, baş imam-hatip ve kur'an kursu baş

2017 Diyanet Umre Görevlisi Sözlü Sınav Konuları

AÇIKLAMALAR
Adaylar:
1- Kur’an-ı Kerim kapsamında ezber ve yüzüne okuma, tecvit bilgisi, meharic-i
huruf ve meal yönlerinden değerlendirilecektir.
2- Mesleki bilgiler; itikat, ibadet, siyer ve ahlak yönlerinden değerlendirilecektir.
3- Temsil yeteneği kapsamında fiziki ve sağlık durumu, hitabet, iletişim ve yönetim
kabiliyeti yönünden değerlendirilecektir.

HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Ücretli Öğretici Alım Şartları

Diyanetin sunduğu eğitim öğretim hizmetlerinin mevcut personel ile karşılanamaması durumunda Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince ek ders ücreti karşılığında geçici Kur'an kursu öğreticileri görevlendirilebilecektir.

Kur'an Kurslarında eğitimin sekteye uğramaması için yapılan ücretli öğretici alımı bağlı bulunan müftülüğün ihtiyacına göre düzenlenmektedir.Başvuru yapılan müftülüklerin ilanlarını takip etmek gerekmektedir.Başvuru yapılmaması halinde KPSS ve DHBT sınavları doğrultusunda alım gerçekleşmektedir.

Ücretli Öğretici Alımında Aranan Şartlar Şunlardır;

1- 2014 yılında yapılan KPSS (DHBT)’den 60 ve üzeri puan alanlar arasından valilik onayı ile oluşturulacak sınav komisyon/ları marifetiyle yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılması,

2017 Diyanet İhtisas Kursu Sözlü-Uygulamalı Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

İhtisas kursu için yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.

Nisan-Mayısta yapılacak olan sınavla ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir

Sınav İşlemleri:
a. Kursiyer seçim sınavı yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
b. Sözlü-uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan almak şartıyla belirtilen kontenjanda sıralamaya girebilen adaylar kursa katılmaya hak kazanacaklardır.
Sözlü-Uygulamalı Sınav:
a. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan itibaren ilk 900 aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır. (900’üncü adayla aynı puana sahip diğer adaylarda sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır.)
b. Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve sınav merkezi/merkezlerinde sözlü-uygulamalı sınava alınacaklardır.

Sponsorlu bağlantılar

İçeriği paylaş